ศึกษาดูงาน 1577 Home Shopping เรียนรู้ลักษณะงานที่อยากจะเป็นในอนาคต

1577 Home Shopping ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาเข้ามาเยี่ยมขมบริษัท พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เรียนรู้ลักษณะงานที่อยากจะเป็นในอนาคต