นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มสด. คว้ารางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการ “แผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ”

IMG_0733_resize

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์สุมนต์ บุญหลง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นายเอกพล ประดิษฐ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และนายวีรยุทธ เมฆคุ้ม  นักศึกษาสาขาวิชาการบริการลูกค้า  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการ “แผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ”  โดยมี ดร.ราเชนทร์  บุญลอยสง  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาทีม  ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

IMG_0733_resizeIMG_0730_resizeS__4006019_resize IMG_0743_resize IMG_0742_resize IMG_0739_resize 116085_resize

Blog Attachment

Leave us a Comment