การบริการลูกค้าพานักศึกษารุ่นที่ 3 เข้าสัมภาษณ์ก่อนฝึกงาน

18268291_1518571258195379_3664056144501203061_n


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งนักศึกษารุ่นที่ ๓ เข้าสัมภาษณ์ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคู่ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการสัมภาษณ์ทางทรูฯ จะค้นหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมในด้าน Call Center และ Retail Shop เพื่อเข้ารับการอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ๒ ชั้น ๑๑ กรุงเทพมหานคร

Blog Attachment

Leave us a Comment