ศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน DHL ครั้งที่ 1

DHL_๑๘๑๐๑๑_0171

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับบทบาทในการบริการลูกค้า การสื่อสารองค์การและการสร้างเครือข่ายที่ดีในอนาคต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

    

     

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Blog Attachment

Leave us a Comment