ศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน DHL ครั้งที่ 2

DHL.2_๑๘๑๐๑๗_0103

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำ ในด้านทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญในเวลาการทำงาน รวมถึงการพูดถึงความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับบทบาทในการบริการลูกค้า การสื่อสารองค์การและการสร้างเครือข่ายที่ดีในอนาคต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

     

    

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

   

Blog Attachment

Leave us a Comment