ศึกษาดูงาน และ สอบสัมภาษณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ KTC

KTC​_๑๙๐๔๒๕_0040

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต มีความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารงานขณะทำงานจริงและผลกระทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับบทบาทในการบริการลูกค้า การบริหารงานขณะทำงานจริง และโอกาสในการฝึกงาน ในวันที่ 24 เมษายน 2562

           

           

           

            

                             

Blog Attachment

Leave us a Comment