นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

566992

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียนใน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 ในการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และทักษะการให้บริการข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

  

                           

              

       

      

Blog Attachment

Leave us a Comment