ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

AXA62_๑๙๑๐๐๒_0203

อีกหนึ่งแหล่งศึกษาดูงาน ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับบทบาทในการบริการลูกค้าซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

         

                  

Blog Attachment

Leave us a Comment