ศึกษาดูงาน ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ของนักศึกษารหัส 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นศึกษาดูงานนอกห้องเรียน โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562ณ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)

Blog Attachment