กิจกรรม “บุหงารำไป – เครื่องหอมไทยชาววัง”

การดำเนินงานกิจกรรม “บุหงารำไป-เครื่องหอมไทยชาววัง” โดยหลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการ ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเยาวภา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพื่อให้นักศึกษา บุคคลภายนอก นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายหลังการดำเนินโครงการ ทางผู้ดำเนินงานได้ทำการประเมินผลการจัดโครงการในครั้งนี้  เพื่อนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดโครงการในครั้งต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment