คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ทรู และเครือข่าย จัดโครงการ “Live & Learn” ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

PIC SDU CSR PLO_8697

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ หน่วยงาน Educational Sector บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สพฐ. และOKMD จัดโครงการ “Live & Learn” ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนได้รับการศึกษา ได้ฝึกทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์งาน พัฒนาต่อยอด คิดงานประดิษฐ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และปลูกฝังให้นักเรียน ครู และชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมี ดร.ราเชนทร์  บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ” และตัวแทนบุคลากร รวมถึงตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตร/สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมดูแลการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม และทำงานเป็นทีม

PIC SDU CSR PLO_8697 PIC SDU CSR PLO_5628_0 PIC SDU CSR PLO_4034 PIC SDU CSR PLO_3483 PIC SDU CSR PLO_5628 PIC SDU CSR PLO_982 PIC SDU CSR PLO_9169 PIC SDU CSR PLO_7123 PIC SDU CSR PLO_1341 PIC SDU CSR PLO_992 PIC SDU CSR PLO_193  PIC SDU CSR PLO_7331PIC SDU CSR PLO_931PIC SDU CSR PLO_9909PIC SDU CSR PLO_9211 PIC SDU CSR PLO_7989   PIC SDU CSR PLO_2484 PIC SDU CSR PLO_5214 PIC SDU CSR PLO_2140 PIC SDU CSR PLO_1632  PIC SDU CSR PLO_888PIC SDU CSR PLO_9899

Blog Attachment

Leave us a Comment