สาขาวิชาการบริการลูกค้าประชุมร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมกับทรู 20859_382

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับ คุณดรุณี  รักพงษ์ไพโรจน์ Deputy Director บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559) รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2

ประชุมกับทรู 20859_299 ประชุมกับทรู 20859_981 ประชุมกับทรู 20859_2116 ประชุมกับทรู 20859_382

Blog Attachment

Leave us a Comment