สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มสด. ลงนามบันทึกข้อตกลง

24831344_1737560969629739_2143431644185037118_o

 

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพด้านการบริการลูกค้า ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร UBCII วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ภาพ:พิพัฒน์พล/ข่าว:ปภาวรินทร์)

Blog Attachment

Leave us a Comment