“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

รูป บลาๆ อุ่นไอรัก_๑๘๐๒๒๑_0010_0

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมที่ 6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในโครงการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรมด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมระดับประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกความเป็นไทย รวมถึงบูรณาการการเรียนรู้ในด้านบริการที่สอดคล้องกับรายวิชาในแผนการเรียนของหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment