“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

นิทรรศการ_๑๘๐๒๒๓_0024

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชา ทักษะการโน้มนำ เจรจาต่อรอง และการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า และรายวิชาการจัดการคุณภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และทักษะการให้บริการข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment