“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)”

20180223_๑๘๐๒๒๓_0011

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชา ทักษะการโน้มนำ เจรจาต่อรอง และการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เพื่อเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการภายในองค์กรและทักษะการให้บริการข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 

   +

Blog Attachment

Leave us a Comment