นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์_๑๘๐๙๒๓_0013

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดศึกษาดูงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มั่นเภา  ได้นำนักศึกษาปีที่ 2 รหัส 60  วิชา พฤติกรรมผู้บริโภคฯ กับวิชา การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า ไปเยี่ยมชม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 17.30 น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment