ศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กรุงไทยแอกซ่า_๑๘๑๐๑๙_0047

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี ที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในด้านการบริการ และด้านปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานกับหน่วยงานภายนอกในอนาคต ทั้งนี้การได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริการลูกค้า ได้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการบริการลูกค้า ทั้งยังเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง และประสบความสำเร็จเป็นที่น่ายกย่อง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

                                        

Blog Attachment

Leave us a Comment