การสัมมนา​ GIZMOS Board​ Game

สัมมนา​Gizmos​_๑๙๐๒๐๘_0003

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

(Thailand Business Simulation Game Contest 2019) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อยชั้น ๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment