เข้าชมศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

53142676_2332785950107235_8480582972297183232_o

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย

Leave us a Comment