ศึกษาดูงาน บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด

53003636_2332777806774716_4424883850476257280_o

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กําหนดจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างแท้จริงและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอก พร้อมนํามาประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment