CS Camp

53452753_2335568869828943_4138195462073090048_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการ ได้กำหนดจัดโครงการ การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์และปรัชญาของสาขาวิชาการบริการลูกค้าและเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสมรรถนะในการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและภายนอก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2562 ณ ค่ายศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

#สานสัมพันธ์CS #ทีมบริการลูกค้า

      

Blog Attachment

Leave us a Comment