จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้กับนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการบริการวิชาการแก่สังคม ทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่พร้อมจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดญวนสะพานขาว , วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและวัดราชผาติการาม , วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บ้านราชาวดีหญิง

Blog Attachment

Leave us a Comment