True Branding Shop

251865

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า รของนักศึกษารหัส ๖๑ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ True Branding Shop ไอคอนสยาม

 

                  

 

               

 

                

Blog Attachment

Leave us a Comment