True Branding Shop

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้าของนักศึกษารหัส 61 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ True Branding Shop ไอคอนสยาม

Blog Attachment

Leave us a Comment