พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

2592019_๑๙๐๙๒๕_0134

เรียนรู้นอกสถานที่ การบูรณาการ ระหว่าง รายวิชา สติและการจัดการความเครียด ,บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกค้า , ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า และ รายวิชา การจัดการคุณภาพ ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ ประวัิติศาสตร์ พระนคร ควบคู่ไปกับการศึกษา ด้านบุคลิกภาพจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้การจัดระบบการดำเนินงาน การบริหารการจัดการ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ควบคู่กันไปอย่างสนุกสนาน และขอขอบคุณ ไกด์กิตติมศักดิ์ อ.ปรมินทร์ ที่ให้ความรู้เกี๋ยวกับประวัติศาสตร์

       

               

Blog Attachment

Leave us a Comment