ศึกษาดูงานในรายวิชา การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า

ศึกษาดูงานในรายวิชา การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ของนักศึกษารหัส 60 โดยพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment