ประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ประจำปี พ.ศ.2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเจรย์ วิชัยดิษฐ์ Deputy Director บ.ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) คุณสรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy และคุณสุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ ผู้จัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง VIP2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

cs-meeting

Blog Attachment