หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

ครั้งแรกของไทย องค์กรมหาชน ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เพียงคุณมีใจรักการบริการ ตั้งใจและใฝ่เรียนรู้ โอกาสดีๆ รอคุณอยู่ ได้โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานแบบมืออาชีพ และรู้จักวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงส่งมอบการบริการที่เหนือความความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างยั่งยืน