ประสบการณ์จากการเดินทางค่ายพี่น้อง CS

1522750395566

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดศึกษาดูงาน/เรียนรู้นอกห้องเรียน หาประสบการณ์เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป้นกิจกรรมที่พี่และน้อง CS ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ3 เพื่อเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และทักษะการให้บริการข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 16-18 มีนาคม 2561 เริ่มเดินทางเวลา 7.00 น. ณ ค่ายพักแรมที่ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

       

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment