สาขาวิชาการบริการลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม AP OPEN HOUSE

img_4571

หลักสูตรบธ.บ. การบริการลูกค้า เข้าร่วม จัดกิจกรรม AP OPEN HOUSE ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ต้องการตนเองในศาสตร์ด้านการขาย และเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 11701 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

img_4556 img_4557 img_4559 img_4568 img_4570 img_4571 img_4575 img_4576 img_4578 img_4579 img_4580 img_4584 img_4588 img_4589 img_4590

Blog Attachment

Leave us a Comment