ศึกษาดูงาน True Branding Shop สยามสแควร์ ซอย 2

948834

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา เทคนิคการนำเสนอในการบริการลูกค้า ของนักศึกษารหัส 60 ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำไปประกอบอาชีพและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนำเสนอเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ True Branding Shop สยามสแควร์ ซอย 2

       

         

 

         

 

      

 

Blog Attachment

Leave us a Comment